1e geasfalteerde weg Oosterwold

De Emile Durkheimweg wordt op dit moment geasfalteerd. Het filmpje hieronder toont de eerste meters!

Zo gewoon voor de gemiddelde burger maar wat een feest voor ons.
Vanmiddag is het rolschaatsen. 700 m vrijbaan, iedereen is welkom!

Alvorens te asfalteren is de weg twee dagen lang voorbewerkt. Allereerst zijn de gaten in de puinweg gedicht, het wegdek is flink aangetrild met een enorme wals met een trillende rol en voorts is het wegdek onder een helling gelegd ten behoeve van de afwatering. Het water kan naar weerszijde de sloot in maar de weg is zo gelegd dat alles naar ‘één kant afloopt.

Het asfalt is 5,5 m breed, exact zoals voorgeschreven in het bestemmingsplan. Bij de opritten zijn stelcon platen gelegd zodat de randjes niet stuk gereden worden.

De laag is 5 cm dik. Dit zou voor tijdelijke verharding genoeg zijn. Volgens de stratenmakers heeft een dikkere laag geen zin.

Omdat de Emile Durkheimweg vooralsnog een doodlopende weg is, was het niet mogelijk om te verharden met klinkers. Dat is namelijk vele dagen (weken) werk. Al die tijd zou de weg afgesloten zijn. Dat is niet acceptabel voor de bewoners. Asfalteren kan in een halve dag en had daardoor de voorkeur bij de meeste leden.

 

 

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: | 5 reacties

Ophalen Afval Oosterwold

De gemeente Almere lijkt initiatieven van sommige initiatiefnemers te omarmen om zelf zorg te dragen voor het afvoeren van afval. Dat past geheel binnen het gedachtegoed van Oosterwold. Ik was ook lang voorstander van het met elkaar organiseren van het ophalen van het afval. Maar tot mijn spijt, hoe langer ik erover nadenk hoe lastiger mij dit voorkomt. Een probleem is bijvoorbeeld dat het bestemmingsplan niet voorziet in plekken voor een afvalperron. Alle grond wordt verkocht, niemand wil grond van zijn kavel afstaan voor een afvalperron met containers. Dat creëert veel herrie (glasbak en auto´s), stinkt in de zomer onbedaarlijk (zelfs ondergronds), trekt heel veel verkeer, veroorzaakt veel zwerfvuil dat je kavel opwaait, trekt ongedierte aan en vraagt het nodige onderhoud in de klei. Daarnaast is het in juridische zin ook best lastig te realiseren. Met name daarover het volgende:

 1. een korte toelichting van de actuele ontwikkelingen
 2. het juridisch kader (Wet Milieubeheer)
 3. de juridische implicaties van particuliere initiatieven
 4. conclusie
 5. een voorstel.

1 actuele ontwikkelingen

In 2016 blogde Marien al over de eerste initiatieven:Knipsel.JPG

Dit jaar startten een paar initiatiefnemers een overleg over dit onderwerp: werkgroep afval waarbij initiatiefnemers uit meerdere delen van Oosterwold zich aanmeldden.

Zij hebben (enige) mogelijkheden onderzocht en  oplossingen besproken met aanbieders. De gebiedsregiseur (Ivonne de Nood) melde hierover in haar meest recente update (23 februari 2018 onder 5): “De werkgoep heeft inmiddels een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor het inzamelen van afval.

Uit de aankondiging maak ik op dat de verschillende ideeën van de werkgroep afval gepresenteerd zullen worden. Een gedetailleerd prijspaartje kan (denk ik) pas gegeven worden wanneer een specifiek pakket van eisen is opgesteld met concrete opdrachtgevers, omvang gebied, aantal huishoudens, soort opslag, frequentie ophalen etc. Een uitdaging daarbij zal zijn om geen hogere prijzen te krijgen dan de gemeente op basis van Europese (openbare) aanbestedingen kan bedingen. Onze inkoopkracht is zeer beperkt, onze relevante kennis minimaal. Dat leidt in een normale, niet gereguleerde markt altijd tot hogere prijzen.

Voor de goede orde hieronder ook het juridische kader dat ik in een half uurtje googlen kon vinden (aanvullingen zijn welkom):

2 Juridisch kader (wet milieubeheer)

 • De gemeente heeft een zorgplicht aangaande het afhalen van afval bij de burgers. Dit is wettelijk bepaald in Wet Milieubeheer artikel 10.21:art 1021
 • Artikel 10.26 lid 1 sub c biedt vervolgens de mogelijkheid om in delen van de afvalstoffenverordening almere.JPGgemeente geen afval op te halen. Dit is volgens artikel 10.27 alleen toegestaan wanneer de gemeente ervoor zorgt dat bewoners hun afval zelf ergens kunnen achterlaten.
 • Verder dient elke gemeente een eigen afvalstoffenverordening te hebben.
 • Die van Almere vind je hier. Daarin zijn geen gebieden benoemd waarin geen afval wordt opgehaald. De gemeente Almere zal dus op een of andere manier moeten zorg dragen voor het afhalen van afval, ook in Oosterwold.

3 Juridisch implicaties particuliere initiatieven

 • Ik heb nergens kunnen vinden dat afspraken met burgers de wettelijke zorgplicht van de gemeente opzij zouden kunnen zetten. De gemeente blijft ook bij particulier georganiseerde afvoer wellicht eindverantwoordelijk.
 • Dat sommige burgers besluiten om zelf een contract met een verwerker te sluiten treft alleen die specifieke burger, zij hebben geen gezag over anderen.
 • Indien initiatiefnemers akkoord zouden gaan met het afhalen van afval, en dat zou niet correct gebeuren, dan kunnen zij daarop worden aangesproken door de partijen die daardoor getroffen menen te zijn. Dat kan een tijdrovende toestand worden, zelfs als de eiser achteraf in het ongelijk wordt gesteld. Wie gaat dat soort klussen in zijn vrije tijd afhandelen?
 • Zo´n afvaltransporteur zal nooit met alle initiatiefnemers afzonderlijk een contract sluiten. Hij zal proberen met één persoon een contract te sluiten, die zal vervolgens moeten betalen en zelf het geld moeten ophalen bij de achterban.
 • Mogelijk komen mensen op het idee om kavelwegverenigingen deze rol toe te delen. Deze taak past echter niet binnen de doelomschrijving van de kavelwegverenigingen. Juist omdat het bestuur van vrijwilligers vaak al amper aan die taak toekomt is er expliciet voor gekozen om in de statuten op te nemen dat de vereniging zich uitsluitend mag bezig houden met de ontsluiting van het doelgebied. Dat is al moeilijk genoeg. Vaak kunnen deze verenigingen al geen opvolgers voor bestuurders vinden omdat niemand die klus lijkt te willen klaren. Dat zou alleen maar erger worden met een uitbreiding van de doelstelling tot bijvoorbeeld het afvoeren van afval. Waar vind je gekwalificeerde bestuurders die afvaltransporteurs kunnen contracteren en die tijd over hebben om burenruzies over zwerfvuil o.i.d. te beteugelen?
 • Indien een kavelwegvereniging al zou besluiten tot doeluitbreiding, dan zal zij haar leden nooit kunnen dwingen om mee te doen aan de door haar geregelde afhaaldienst. Dus ook dan zal de gemeente ten aanzien van de overige burgers een zorgplicht aangaande het ophalen van afval blijven behouden.
 • De risico´s zijn wellicht beperkt maar volledigheidshalve: Het wettelijke kader aangaande het vervoer, scheiden en verwerken van afval is uitgebreid. Door het vervoer zelf te regelen haal je risico´s en daarmee aansprakelijkheden in huis, al is het maar omdat particuliere opdrachtgevers hiervan geen kaas gegeten hebben.  Als afval niet goed wordt afgevoerd is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk, die kan op haar beurt de gecontracteerde partij aanspreken. Dat is een tijdrovende en dure klus (rechtszaken). Vrijwilligers?..

4 Conclusie

Zonder de indruk te willen wekken dat ik alles tot op de bodem heb uitgezocht (wat zeker niet zo is), kom ik op basis van bovenstaande tot de volgende voorzichtige conclusie. Aanvullingen zijn zeer welkom!

Wanneer de burger niets regelt zal de gemeente voor het afvoeren van (gescheiden) afval moeten zorgen. Wanneer de burger dat voor haar rekening zou nemen krijgt zij er veel werk en verantwoordelijkheid bij. De burger heeft een slechte onderhandelingspositie dus in financiële zin zal het er (op termijn) waarschijnlijk niet snel beter op worden. De burgerinitiatieven kunnen niet dwingend opgelegd worden aan andere burgers. Elke burger kan dus altijd kiezen tussen de afhaaldienst van een particulier initiatief en die van de gemeente. Dat kan ertoe leiden dat er straks twee afhaaldiensten door elkaar heen gaan rijden: die van de gemeente en die van de burgerinitiatieven.

5 Voorstel

Zelf zie ik het liefst dat  de gemeente langs de Vogelweg bij de Tureluurweg en kliko.JPG

Paradijsvogelweg een perron voor glas, papier, plastic installeert, net zoals dat bij Almere Hout is gedaan. Voor het restafval geven zij de initiatiefnemers per huishouden één rolcontainer (kliko) die wekelijks wordt afgehaald bij de inrit van de betreffende kavels. Daarvoor betaal ik dan graag de afvalstoffenheffing. Dat spaart wat mij betreft veel werk en gedoe met verenigingen, te dure en bewerkelijke contracten, (buren-) ruzie´s, financiering, aansprakelijkheden, correspondentie en papierwerk, vergaderingen en vooral heel veel tijd. Dat werk laat ik graag bij de gemeente liggen. Die is eigenlijk best goed in het laten afhalen van afval.

 

Geplaatst in Geen categorie | Tags: | 2 reacties

Vliegroutes Lelystad en Almere Oosterwold

Gisteren maakte Minister van Nieuwenhuizen bekend hoe de vliegroutes gewijzigd gaan worden.Route komt dicht bij Creil Voor Oosterwold lijkt er niet veel te veranderen. De herrie zit vooral noordoostelijk van de A28.

Zie hier het artikel van Omroep Flevoland. Heel typerend voor de werkwijze van deze politica. Van Nieuwenhuizen erkent dat de wijzigingen tot weer nieuwe protesten kunnen leiden maar is niet van plan om de vliegroutes nogmaals aan te passen.

Ik vraag mij af wat precies de objectieve rechtvaardiging is om de eerste klacht wel en de tweede klacht niet in behandeling te nemen. Is dat het primaat van de economie? Onze regering hecht meer aan de economie dan aan een schone wereld. Groeien moet, bezwaren moet je slim wegwerken zonder te veel tijd te verliezen. We moeten doorgaan, stoppen is geen optie, meer mensen voor een paar tientjes de wereld rond, meer, meer , meer, ooooooohhhhhh..

Maar wat mij het meest stoort (ik hoop dat ik mij  vergis) is dat er geen maximale geluidsnorm en luchtvervuilingsnorm is waarbinnen Lelystad werkelijk moet blijven. Hoeveel dB mogen Lelystad en Schiphol produceren? 

En ik bedoel niet op de simulator met schimmige algoritmen en mogelijk onbetrouwbare input, maar gewoon op de decibelmeter in het weiland. Want die simulator hebben ze voor Schiphol ook gebruikt en ik begreep dat dat weinig van klopt. Zo zouden wij ver buiten de 48 dB grens van Schiphol moeten wonen, toch produceren vliegtuigen boven Oosterwold met enige regelmaat een dikke 60, soms over 70 dB en bepalen de piloten grotendeels zelf of ze wel of niet over een woonwijk vliegen. (Toevoeging 25 feb 18: zie reactie onderaan deze blog: de geluidscontouren geven het gemiddelde over een etmaal aan en zijn dus geen norm voor maximaal geluid).aanvliegroutes lelystad

Jan Terlouw viel daar in de zeventiger jaren al over (NRC, 14 december 2017, accenten toegevoegd): “(…) in de Eerste Kamer verzette ik me er al tegen dat Schiphol geluidsoverlast ging berekenen in plaats van meten. Dat is nu weer aan de orde. Wat is dat voor onzin? Sinds Galilei weten we: meten is weten.

Ook hier is de reden simpel. Wanneer je je plannen wilt kunnen doorzetten breng je zo veel mogelijk risico´s buiten haakjes. Berekenen dus, niet meten en,.. één keer naar klachten luisteren, dan aanpassen zodat je kan zeggen dat met klachten van burgers is rekening gehouden en dan snel doorgaan, doorgaan, doorgaan, alsmaar doorgaan, allemaal het vliegtuig in voor een habbekrats, hoe meer hoe beter. Woehaaaa,…. lekker al dat dividend!

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie, geluidsoverlast oosterwold, oosterwold | Tags: , , | 2 reacties

Oosterwold groeit, status 8 februari 2018

20180209_Oosterwold-plot-overzichtskaart(1)Knipsel

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , ,

Geluidsoverlast door HANEN (mannetjes kip)

Gezellig rondstruinende kippen in je stadslandbouwgazonnetje, elke dag een eitje of wat, getok op de achtergrond, ik snap het helemaal. Maar de kip die je denkt te kopen blijkt soms toch een haan te zijn..haan

Er woont inmiddels een tiental hanen in onze buurt. En die kraaien, soms elke paar seconden, luid, schril en jammerend. Alsof de haan in kwestie wordt gevierendeeld en nog net zijn laatste kreet weet uit te slaken. Door merg en been. Geen enkel probleem, wanneer je bent vergeten om je wekker om 05:45 uur te zetten. Uit onderzoek blijkt dat gemiddelde haan 120 decibel produceert (vergelijkbaar met een kettingzaag). Meer dan 140 dB is haalbaar.

Een aantal hanen wordt s’ nachts netjes opgehokt en mag er ’s morgens op een fatsoenlijke tijd weer uit. Dat is prettig voor de buren. Dan kunnen ze lekker zelf bepalen wanneer ze wakker worden. Ideaal.

Andere hanen bepalen zelfstandig wanneer zij op stok gaan en vooral, wanneer zij daar weer vanaf komen. Het geluid is op 500 m afstand nog hard genoeg om je wakker te krijsen. Er is altijd wel een haan die in de winter rond 6 uur begint. ´s Zomers gaat dat naar 4 uur. Ideaal, wanneer je niet kan slapen en niets met schapen hebt. Kan je kukeleku´s tellen.

Uitgaande van de FAR van 0,5 en 25% roodkavel en een geluidshinderzone van ca. 500 m rondom de haan schat ik dat in Oosterwold ca. 300 tot 500 huishoudens rondom elke haan geen wekker meer nodig zullen hebben. Momenteel is bij ons de haandichtheid ongeveer 1 haan per 100 meter. De geluidshinderzones overlappen elkaar grotendeels. Met een beetje mazzel heb je stereo of zelfs surround. Hoe mooi kan het zijn…

 

Voor een bespreking van recente jurisprudentie klik bijvoorbeeld hier en en ook hier. De conclusie luidt dat gekraai in een woonwijk bijna altijd onrechtmatig is, onder meer omdat het makkelijk is tegen te gaan met een donker hok. De kans is aanzienlijk dat een rechter gebiedt om geluidsbeperkende maatregelen te nemen.

 

 

Geplaatst in Geen categorie, geluidsoverlast oosterwold | Tags: , ,

SNOEIWORKSHOP

Schermafdruk 2018-02-10 08.52.14

Vanmiddag om 14.00 uur geeft Elmar Mook een snoeiworkshop op de Hannah Arendtweg 10. Bij alle bomen in onze boomgaard laat hij zien wat je wel of niet wegsnoeit en waarom.

Meer info op de FB van Tuinderij de Arend

Geplaatst in Geen categorie

Helofytenfilter functioneert uitstekend

Eind oktober 2017 nam waterschap Zuiderzeeland een monster van het water dat uit ons helofytenfilter komt. Vandaag ontvingen wij de meetresultaten: We zijn geslaagd, met vlag en wimpel. Ons filter bleef ruimschoots onder de lozingslimieten die in onze vergunning staan:

meetresultaten helofytenfilter HA10 2017.JPG

Het fosfaatgehalte is helaas niet gemeten. Maar uit eigen metingen weten wij dat we op nog geen 10% van maximaal toegestane hoeveelheid zitten dus ook dat fosfaat zit wel goed.

Ik ben geen chemicus, helemaal begrijpen doe ik het niet. Wat mij toch opvalt is de laatste meting van som nitraat en nitriet. Die staat niet als norm in onze vergunning. Wie weet hier meer over? Zie hieronder de betreffende passage uit onze vergunning:

emissienorm IBA Oosterwold

Het was overigens wel spannend. Niet alleen duurde het heel lang voor de uitslag ons bereikte, ook knepen wij hem een beetje, we hadden van Waterschap Zuiderzeeland vernomen dat niet alle filters in Oosterwold geslaagd zijn. Vooral de systemen die niet met helofytenfilters werken zouden niet altijd even goed presteren. Daarnaast was ons filter tot net voor de meting flink overbelast omdat we een jaar lang met 8 personen op het filter loosden in plaats van met de geplande 4 personen. Blijkbaar is het filter voldoende ruim gedimensioneerd en herstelt het zich snel.

Conclusie:

Wij zijn zeer gelukkig met het helofytenfilter van Kilian Water. Uitstekende prestaties en géén onderhoudskosten. Wat wil je nog meer??

Hieronder voor de volledigheid de officiele meetresultaten.

Bestand 06-02-18 18 11 18.jpeg

 

Geplaatst in Geen categorie, riool | Tags: | 2 reacties