STAP 5b: ECOLOGISCH ONDERZOEK

Schermafdruk 2015-02-08 16.04.59 vogelverschrikkerHet ecologisch onderzoek is een relatief eenvoudig onderzoek. Een rapport van de ecoloog dient bij de aanvraag van de omgevingsvergunning opgenomen te zijn.

Het rapport hoeft alleen maar antwoord te geven op de vraag in hoeverre het project de bestaande ecologische waarden negatief beïnvloedt.

Zie hieronder de toelichting van de gemeente betreffende het ecologisch onderzoek (rapport) in het groen en mijn samenvatting in het oranje.

Samenvatting eisen ecologisch onderzoek:

  • Een deskundige moet het rapport maken, hij hoeft geen ecologie gestudeerd te hebben maar moet wel kunnen aantonen dat hij over voldoende kennis en ervaring beschikt. 
  • Als je tijdens het broedseizoen gaat bouwen doe je er goed aan om juist voordat ze nesten gaan bouwen de grond ongeschikt te maken voor nestenbouwers.
  • je moet extra aandacht besteden aan het feit dat in het bos uilen en vleermuizen voorkomen. Hoe je dit moet doen is volstrekt onduidelijk.

De iets uitgebreidere toelichting van de gemeente luidt als volgt:

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal plant- en diersoorten. Voor ieder plan of project moet onderzocht worden of er sprake is van aantasting van deze beschermde waarden.

Niet in ieder gebied zijn echter beschermde soorten aanwezig. In het agrarische gebied van Flevoland zijn de beschermde waarden doorgaans erg laag. In het gebied Oosterwold zijn alleen mogelijk nesten van akkervogels aanwezig. In de regel volstaat het om te werken/ontwikkelen buiten het broedseizoen. Is werken in het broedseizoen noodzakelijk, dan kan voorafgaand aan de broedperiode het gebied ongeschikt gemaakt en vervolgens gehouden worden. Op deze wijze wordt rekening gehouden met deze beschermde natuurwaarden.

De beschermde waarden van het bosgebied zijn gelegen in de functie daarvan als foerageer- en verblijfsgebied voor vleermuizen en als broedgebied voor vogels. Daarbij moet extra aandacht gegeven worden aan vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn (in Zuidelijk- Flevoland gaat het dan om uilen en roofvogels).

De bepalingen uit de Flora- en faunawet moeten door een deskundige* op het gebied van ecologie worden beoordeeld. Dit houdt in dat de expert op het gebied van een habitatgeschiktheidstoets in een beknopte rapportage oordeelt of er sprake is van beschermde waarden. Als er sprake is van beschermde waarden, dan dient de expert aan te geven hoe hiermee rekening gehouden moet worden. In het uiterste geval is een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk.

Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

– op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of

– op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of

– als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of

– zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming.

2 reacties op STAP 5b: ECOLOGISCH ONDERZOEK

  1. Pingback: STAP 5b: ECOLOGISCH ONDERZOEK | BOUWEN IN OOSTERWOLD

  2. Pingback: Ecologisch onderzoek afgerond | BOUWEN IN OOSTERWOLD

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s